ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่ File
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)     รูปแบบเอกสารใช้ได้หลายระบบ - วิกิพีเดีย
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     รูปแบบเอกสารใช้ได้หลายระบบ - วิกิพีเดีย
โครงการบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 1 เทคนิคการทำงานเชิงรุก-ลุก-สนุกกับงาน 31 ตุลาคม 2565   รูปแบบเอกสารใช้ได้หลายระบบ - วิกิพีเดีย
โครงการบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 2 พื้นที่ปลอดภัยสู่พื้นที่การเติบโตอย่างสร้างสรรค์และการสานพลังสร้างยุทธศาสตร์และหมุดหมาย 27 ธันวาคม 2565   รูปแบบเอกสารใช้ได้หลายระบบ - วิกิพีเดีย
โครงการสัมมนาการเคลื่อนเปลี่ยนสู่ยุทธศาสตร์และหมุดหมาย มหาวิทยาลัยทักษิณ 14 มกราคม 2566 ห้องประชุมแสงสุริยา อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รูปแบบเอกสารใช้ได้หลายระบบ - วิกิพีเดีย
โครงการบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 3 “เปลี่ยนความสูญเปล่าสู่ความสําเร็จด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) : 10 Quick Wins in Lean for TSU” 24 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุมแสงสุริยา อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุม MF1200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง รูปแบบเอกสารใช้ได้หลายระบบ - วิกิพีเดีย