ลำดับ ส่วนงาน
1 สถาบันทักษิณคดีศึกษา
2 สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 สถาบันวิจัยและพัฒนา
4 สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
5 สำนักคอมพิวเตอร์
6 สำนักหอสมุด
7 อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม