ลำดับ หน่วยงาน
1 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
2 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
3 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
4 หน่วยตรวจสอบภายใน
5 ฝ่ายนิติการ
6 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
7 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
8 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
9 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
10 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
11 ฝ่ายแผนงาน
12 ฝ่ายวิชาการ
13 ฝ่ายสื่อสารองค์กร
14 งานวิเทศสัมพันธ์