ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2566

   16 มี.ค. 66  /   208

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2566 เวลา 13.30-15.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ คือ

- การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

- การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

- การจัดกิจกรรม KM Day